Në kuadrin e projektit Arsim Cilësor dhe Gjithpërfshirës në Shqipëri 2016-2018, IPSED dhe Save  the Children organizuan në shkollat e projektit një seri takimesh të cilat synuan të trajtojnë aspekte që lidhen me Bullizmin në Shkollë.
Si një nocion i ri për shoqërinë tonë, takimet u realizuan në grupe mikse mes nxënësve dhe prindërve, në mënyrë që të kuptohej njëtrajtshëm tema. Në këto takime, nxënësit sollën raste konkrete të Bullizmit, që kishin hasur në shkollat e tyre apo kishin dëgjuar. Ndërsa psikologu shpjegoi Bullizmin si fenomen dhe prindërit diskutuan rreth ndjesisë dhe njohjes që kanë ata për situata të ngjashme.

This function has been disabled for IPSED.