Trajnim “FUQIZIMI I RRJETEVE PROFESIONALE TË MËSUESVE, Të mësuarit nëpërmjet portofolit” u zhvillua në vijim të aktiviteteve dhe trajnimeve që po zhvillohen në ndihmë të punës së mësuesve.
Në trajnim morën pjesë mbi 90 pjesmarrës si drejtuesit, mësuesit dhe piskologët e 8 shkollave të projektit në katër rajone: Tiranë, Elbasan, Burrel dhe Shkodër ku u njohën me bazën ligjore dhe Udhëzimet e nxjerra nga MASH për funksionimin e sistemit të zhvillimit të vazhdueshëm profesional të punonjësve arsimorë.
Në trajnim u parashtrua rëndësia, përmbajtja dhe procedurat që duhen mbajtur parasysh për hartimin dhe vlerësimin e portofolit të të nxënit.

Ky trajnim u realizua nё kuadёr tё projektit “Arsim Cilёsor dhe Gjithёpёrfshirёs nё Shqipёri, 2016-2018”, qё zbatohet nga Save the Children, nё partneritet me #IPSED dhe Insituti i Zhvillimit tё Arsimit ( IZHA).