IPSED - INSTITUTI PËR PROMOVIMIN E ZHVILLIMIT SOCIAL EKONOMIK

Trajnim: Ngritja e kapaciteteve për stafin e Agjencisë Rajonale të Zhvillimit Kukës në PCM

Trajnim: Ngritja e kapaciteteve për stafin e Agjencisë Rajonale të Zhvillimit Kukës në Menaxhim të Ciklit  të Projektit  dhe teknikat për mbledhjen e fondeve, i kontraktuar nga ILO. Trajnimi pati si qëllimi të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve të Agjencisë Rajonale ...

Projekti të veprojnë së bashku! i financuar nga Ambasada Amerikane

Projekti të veprojnë së bashku, i financuar nga Ambasada Amerikane në Tiranë, pati për qëllim të forcojë mekanizmin e dialogut midis grave dhe të rinjve me autoritetet lokale për të vlerësuar dhe për të përmirësuar aktivitetin e qeverisjes vendore në Qarkun ...

Rrjeti i Informimit për Biznesin i Bashkimit Europian

Projekti: Rrjeti i Informimit për Biznesin i Bashkimit Europian i financuar nga BE u realizua në bashkëpunim me Unionin e Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë dhe synoi  krijimin e një rrjeti biznesh në Tiranë, Fier, Durrës, Shkodër, Lezhë, ...

Vlerësimi i shërbimeve jo-financiare të biznesit

"Vlerësimi i shërbimeve jo-financiare të biznesit ", i mbështetur nga UNDP-ja. Projekti ka për qëllim  evidentimin  e nevojave të biznesit për asistencë jo-financiare në komunat e reja të themeluara, të vlerësojë pengesat ligjore që bizneset kanë hasur dhe parashikuar mundësinë ...

“Të mësuarit duke punuar; Të punuarit duke mësuar” në bashkëpunim me FRPSH

“Të mësuarit duke punuar; Të punuarit duke mësuar’ zhvilluar në bashkëpunim me Fondin Rajonal të Punësimit Shkodër. Qëllimi i kësaj iniciative ishte që të përmirësohen kapacitetet, gatishmërinë për punë dhe trajnim për të rinjtë, në veçanti studentët në vitet e ...

Projekti “Së bashku për një zhvillim të qëndrueshëm në drejtim të punësimit”

Projekti "Së bashku për një zhvillim të qëndrueshëm në drejtim të punësimit" i financuar dhe zbatuar në bashkëpunim me Fondin Rajonal të Punësimit Shkodër dhe Këshillit të Qarkut Shkodrës (Qarku Shkodër). Objektivi kryesor i projektit ishte ngritja e kapaciteteve të ...

Rritja e kompetencave rinore për praktika më të mira të Shërbimeve Shëndetësore

Rritja e kompetencave rinore për praktika më të mira të Shërbimeve Shëndetësore, financuar nga AMSHC, ka patur si qëllimi  të zhvilluarit e kapacitetit të të rinjve  për të qënë promovues të praktikave më të mira të cështjeve që lidhen me ...

This function has been disabled for IPSED.