IPSED - INSTITUTI PËR PROMOVIMIN E ZHVILLIMIT SOCIAL EKONOMIK

Takim “PËRFSHIRJA E FËMIJËVE NË PROÇESIN E BUXHETIMIT” | Shkolla Sulë Misiri, Elbasan