Objektivi i kryesor i projektit është përmirësimi i qasjes në sistemin e drejtësisë duke rritur kapacitetet vendore, bazuar në konkluzionet dhe rekomandimet nga këndvështrimi i qytetarëve, në përputhje me Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut (SELP) të  Parlamentit Shqiptar.

Qëllim i projektit është informimin grupeve të vulnerabël, kryesisht të rinjve se si të kenë qasje në shërbimet e drejtësisë dhe ndihmës juridike dhe t’i mbështesin ata të bëhen qytetarë aktivë; të identifikojnë pengesat e mundshme në qasjen në drejtësi dhe ndihmën juridike falas, duke i komunikuar këto çështje me vendimmarrësit e politikave në rajonin e Lushnjes duke propozuar zgjidhje

This function has been disabled for IPSED.