Active Citizen – British Council Training

Active Citizen – British Council Training

Projekti Qytetar Aktiv, i mbështetur nga Këshilli Britanik, është pjesë e Programit Aftësi për një Shoqëri më të Fortë, i cili synon të mbështesë politikat dhe agjendat e qeverive kombëtare në Ballkanin Perëndimor për të zhvilluar një sistem që nxit pjesëmarrjen dhe...
“TRAJNIM I AVANCUAR FORMIMI PROFESIONAL” IPSED DHE PROTIK

“TRAJNIM I AVANCUAR FORMIMI PROFESIONAL” IPSED DHE PROTIK

“Trajnim i avancuar mbi arsimin profesional “. Qëllimi i këtij projekti është për të trajnuar dhe për të arritur një numër të madh të mësimdhënësve dhe nxënësve për të përdorur në mënyrë efikase resurset teknologjike për të rinjtë për të ndërtuar aftësi për punësim....
SHËRBIMET E KUJDESIT SHËNDETËSOR DHE USHQYERJA

SHËRBIMET E KUJDESIT SHËNDETËSOR DHE USHQYERJA

Projekti synon të arrijë një rritje të qëndrueshme dhe të barabartë në përdorimin dhe praktikat e shërbimeve parësore të kujdesit shëndetësor, duke përmirësuar cilësinë e shërbimeve parandaluese, promovuese dhe kurative për fëmijët dhe gratë shtatzëna në njësi të...

This function has been disabled for IPSED.