IPSED - INSTITUTI PËR PROMOVIMIN E ZHVILLIMIT SOCIAL EKONOMIK