IPSED - INSTITUTI PËR PROMOVIMIN E ZHVILLIMIT SOCIAL EKONOMIK

TUR VIRTUAL NË MUZEUN KOMBËTAR GJERGJ KASTRIOT SKËNDERBEU, KRUJË

TUR VIRTUAL NË MUZEUN KOMBËTAR GJERGJ KASTRIOT SKËNDERBEU, KRUJË është realizuar nga IPSED me mbështetjen e Ministrise së Kulturës në kuadër të Thirrjes për Projekt-propozime 2022 në Art-Kulturë dhe Trashëgimi Kulturore. Ky Tur Virtual synon të promovojë historinë dhe trashëgiminë ...

Active Citizen – British Council Training

Projekti Qytetar Aktiv, i mbështetur nga Këshilli Britanik, është pjesë e Programit Aftësi për një Shoqëri më të Fortë, i cili synon të mbështesë politikat dhe agjendat e qeverive kombëtare në Ballkanin Perëndimor për të zhvilluar një sistem që nxit ...

Qytetar Aktiv të informuar kundrejt qasjes në drejtësi

Objektivi i kryesor i projektit është përmirësimi i qasjes në sistemin e drejtësisë duke rritur kapacitetet vendore, bazuar në konkluzionet dhe rekomandimet nga këndvështrimi i qytetarëve, në përputhje me Strategjinë e Edukimit Ligjor të Publikut (SELP) të  Parlamentit Shqiptar. Qëllim i ...

“TRAJNIM I AVANCUAR FORMIMI PROFESIONAL” IPSED DHE PROTIK

“Trajnim i avancuar mbi arsimin profesional “. Qëllimi i këtij projekti është për të trajnuar dhe për të arritur një numër të madh të mësimdhënësve dhe nxënësve për të përdorur në mënyrë efikase resurset teknologjike për të rinjtë për të ...

SHËRBIMET E KUJDESIT SHËNDETËSOR DHE USHQYERJA

Projekti synon të arrijë një rritje të qëndrueshme dhe të barabartë në përdorimin dhe praktikat e shërbimeve parësore të kujdesit shëndetësor, duke përmirësuar cilësinë e shërbimeve parandaluese, promovuese dhe kurative për fëmijët dhe gratë shtatzëna në njësi të ndryshme administrative ...

PROGRAMI ARSIM CILËSOR DHE GJITHËPËRFSHIRËS NË SHQIPËRI

Programi Arsim Cilësor dhe Gjithëpërfshirës në Shqipëri, i mbështetur nga Save the Children, në partneritet me IZHA, është duke u zbatuar në Burrel, Elbasan, Tiranë, Shkodër, qëllimi i të cilit është që të gjithë fëmijët të kenë akses të barabartë dhe ...

Vlerësim i projektit”Fuqizimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve me AK në Shqipëri”

Vlerësim përfundimtar i projektit "Fuqizimi i kapaciteteteve të shoqërisë civile për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve me aftësi të kufizuara në Shqipëri", financuar nga BE-ja, implementuar nga World Vision UK, MEDPAK dhe Partnerët për fëmijë. Qëlllimi i këtij vlerësimi ...

Avokim në nivel lokal dhe buxhetimi me pjesëmarrje për fëmijët dhe të rriturit

Sesioni i trajnimit ofron një mundësi për autoritetet lokale dhe partnerët e tyre për të përfshirë të rinjtë në marrjen e vendimeve rreth asaj se si të shpenzohen buxhetet lokale që i prekin ata. Avokim në nivel lokal dhe buxhetimi me pjesëmarrje ...

Planifikimi strategjik për qëndrueshmërinë financiare të OJQ-ve të vogla

Trajnimi Planifikimi strategjik për qëndrueshmërinë financiare të OJF-ve të vogla u organizua në kuadrin e partneriteti që World Vision ka me dy OJF lokale (MEDPAK dhe Partnerët për Fëmijë) për gjithëpërfshirjen e fëmijëve me aftësi të kufizuara, financuar nga Bashkimi ...

Zhvillimi i AFTËSIVE PËR JETËN për grupe rinore dhe organizatave partnere / vullnetarë: Përgjegjësia Sociale

"Programi për  Ngritjen e Kapaciteteve të grupeve rinore dhe organizatave partnere / vullnetarë / stafit WV që punojnë me të rinjtë, si pjesë e programit WVA Rinisë dhe Përgjegjësisë Sociale", mbështetur nga World Vision. Qëllimi i këtij cikli trajnimesh është ...

Analizë e Programeve të Nxitjes së Punësimit në Shqipëri për vlerësmin e PNP-ve

Analizë e Programeve të Nxitjes së Punësimit në Shqipëri, për të vlerësuar efektivitetin dhe eficencën e PNP-ve ekzistues dhe me qëllim që të identifikojë dhe ti rekomandojë Mnistrisë së Mirqënjes Sociale dhe Rinisë programe të reja për nxitjen e punësimit, ...

Studim mbi Hendekun e Aftësive në Sektorët e Agro-përpunimit, Turizmit dhe TIK në Shqipëri

Analiza u përqendrua në ndërveprimin midis sektorit privat dhe ofruesve të arsimit dhe formimit profesional publik dhe privat, duke analizuar kanalet e përdorura për këtë ndërveprim, nivelin e kënaqshmërisë me kualifikimet e ofruara nga ofruesit e formimit profesional, duke analizuar ...

This function has been disabled for IPSED.