Rritja e kompetencave rinore për praktika më të mira të Shërbimeve Shëndetësore, financuar nga AMSHC, ka patur si qëllimi  të zhvilluarit e kapacitetit të të rinjve  për të qënë promovues të praktikave më të mira të cështjeve që lidhen me kujdesin shëndetësor dhe orfrimin e shërbimeve shëndetësore nga insitucionet e përkujdesit shëndetësor në zona periferike.

Në linjë me angazhimin e Integrimit Europian, objektivat e kësaj nisme, synuan zhvillimin e një brezi të ri të kukturuar dhe të shëndetëshëm, të cilët do të luajnë një rrol aktiv në përmirësimin e cilësisë së ofrimit të shërbimeve të kujdesit shëndetësor për nënat dhe fëmijët përmes përdorimit të praktikave më të mira.

Angazhimi i të rinjve në zhvillimin e praktikave në shërbimet e kujdesit shëndetësor kontriboi në edukimin e të rinjve mbi cështje që lidhen me ushqimin e shëndetshëm tek fëmijët dhe ne një shkallë më të gjërë në uljen e numrit të fëmijëve që vuajn nga keq-ushqyerja.

This function has been disabled for IPSED.