“Vlerësimi i shërbimeve jo-financiare të biznesit “, i mbështetur nga UNDP-ja. Projekti ka për qëllim  evidentimin  e nevojave të biznesit për asistencë jo-financiare në komunat e reja të themeluara, të vlerësojë pengesat ligjore që bizneset kanë hasur dhe parashikuar mundësinë për sigurimin e këtyre shërbimeve në nivel komunal. Hulumtimi është kryer në nivel kombëtar dhe me 100 intervista të thelluara dhe 6 fokus grupe në rajone të ndryshme me aktorë ekonomikë lokalë.

This function has been disabled for IPSED.